چهره هایی که یک شبه چهره شدند

تلویزیون نشان داده است که با همه انتقادات منصفانه وگاه غیر منصفانه ای که همواره همراهش بوده بازهم تاثیرگزارترین رسانه کشور است .

چهره هایی که یک شبه چهره شدند

پرواز خارجی