بررسی ساعت به ساعت فاجعه منا

در آستانه چهلمین روز درگذشتگان فاجعه منا موشن گرافیک «خیابان ۲۰۴» منتشر شد.

خیابان 204

پرواز خارجی