مدحِ رسول الله (صلی الله علیه) | امروز گشودند زرحمت درِ دیگر

مدحِ رسول الله (صلی الله علیه) | امروز گشودند زرحمت درِ دیگر

مدحِ رسول الله (صلی الله علیه) | امروز گشودند زرحمت درِ دیگر

پرواز خارجی