ناگفته‌های پسرخاله فرح از روزهای آخر حکومت شاه

احمدعلی مسعود انصاری، پسرخاله فرح پهلوی، از پایان حکومت محمدرضا پهلوی و روزهای زندگی او در خارج از ایران می‌گوید.

پرواز خارجی