45 / 1

عرفان سامان فر

پرندکانی که همچون انسان رزق و روزی خود را از تالاب و دریا میکیرند.

پرواز خارجی