صدای تسنیم - سقوط کروزهای روسی در ایران؛ واقعیت یا بلوف؟

ادعای آمریکا مبنی بر سقوط ۴ فروند از کروزهای روسی شلیک شده به سمت داعش در ایران

صدای تسنیم - سقوط کروزهای روسی در ایران؛ واقعیت یا بلوف؟

پرواز خارجی