آمریکا؛ کشوری که پلیس هایش مانند سربازان اسرائیل هستند

سومین کنفرانس افق نو با موضوع «خشونت پلیس آمریکا علیه سیاهپوستان» در تهران به کار خود پایان داد. تعدادی از متفکرین آمریکا و اروپا نظرات خود را در مورد وضعیت نژادپرستی در جهان و علت آن بیان کردند.

آمریکا؛ کشوری که پلیس هایش مانند سربازان اسرائیل هستند

کارگزاری فارابی