گنبد حرم امام حسین (ع) بالاتر می رود

سالهاست گنبد حرم امام حسین(ع) به همین شکل و با همان معماری قدیمی پابرجاست. در جریان آینه کاری سقف حرم، مهندسان ایرانی با ترک‌های عمیقی مواجه شدند. تحقیق‌ها مشخص کرد که سازه نگهدار گنبد سالهاست توانی برای حفظ این آستان عظیم ندارد.

گنبد حرم امام حسین (ع) بالاتر می رود

پرواز خارجی