نماهنگ|نقض عهد آمریکا در برجام

رهبر انقلاب :امروز مسئولین دستگاه دیپلماسی خود ما و همان کسانی که در این مذاکرات از اوّل تا آخر حضور داشتند، همینها دارند میگویند آمریکا نقض عهد کرده است.

نماهنگ|نقض عهد آمریکا در برجام

کارگزاری فارابی