صحنه ای که اشک های جهانبخش را سوژه رسانه ها کرد

اتفاق تلخی که برای مهاجم آلکمار در اولین بازی یورولیگ افتاد باعث شد تا ملی پوش ایرانی با اشک های خود برای دقایقی ورزشگاه را تحت تاثیر قرار دهد.

صحنه ای که اشک های جهانبخش را سوژه رسانه ها کرد

کارگزاری فارابی