آرمانگرایی، واقع‌گرایی و عقلانیت است

آرمان‌گرایی عین عقلانیت است زیرا اگر ملتی بدون آرمان شود، همانند وضعیت امروز جوامع غربی از درون تهی و پوچ خواهد شد...

آرمانگرایی، واقع‌گرایی و عقلانیت است

کارگزاری فارابی