اشک های حاج قاسم در فراق احمد

روایت سرلشکر حاج قاسم سلیمانی از فراق دوست و همرزم شهیدش احمد کاظمی

اشک های حاج قاسم در فراق احمد

کارگزاری فارابی