رجزخوانی رزمنده فاطمیون در حلب

یکی از رزمندگان فاطمیون در پی آزادی بخش هایی از شهر حلب اقدام به رجز خوانی و نصب پرچم این لشکربرفراز یکی از مساجد آزاد شده این شهرکرد .

رجزخوانی رزمنده فاطمیون در حلب

کارگزاری فارابی