اینفوموشن «وقتی پول برای پول کار می کند»

سپردن پول به بانک و یا سفته بازی به دلیل ریسک پایین و تضمین اصل و سود پول پرطرفدار است اما همین موضوع باعث کم رونق شدن صنعت و کشاورزی می شود.

اینفوموشن «وقتی پول برای پول کار می کند»

کارگزاری فارابی