عجیبترین رسوم ازدواج

ماجرای ازدواج در همه جوامع با آداب و رسوم خاصی همراه است که ریشه در تاریخ و فرهنگشان دارد. اما بعضی از این رسوم بسیار تعجب برانگیز است. مثل شکستن بشقاب برای دور کردن ارواح و ....

عجیبترین رسوم ازدواج

پرواز خارجی