آیا در دوره ترامپ وضع مردم آمریکا بدتر خواهد شد؟

از زمان روی کار آمدن ترامپ هنوز یک سال نگذشته اما به نظر می‌رسد روز به روز بر میزان تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا افزوده می‌شود.

آیا در دوره ترامپ وضع مردم آمریکا بدتر خواهد شد؟

پرواز خارجی