آثار معنوی گریه بر مصائب امام حسین(ع)

توجه به مصائب اهل بیت خصوصا سیدالشهدا (ع) و زیارت ائمه، دو خصوصیت بارز شیعه است که باید حفظ شود.

آثار معنوی گریه بر مصائب امام حسین(ع)

پرواز خارجی