۱۲ روز مانده به اربعین

الا یا ایها الساقی زمی پر ساز جامم را

12 روز مانده به اربعین

کارگزاری فارابی