معامله پرسود کار برای امام حسین (ع)

خرج کردن برای امام حسین چند برابر برمی گرداند اما ما به فکر سود کردن از این معامله نیستیم.

«نذری» - قسمت اول

پرواز خارجی