نوکری امام حسین سن و سال نمی شناسد

حاج اکبر ناظم در هیئت قنات آباد اسطوره ای بود؛ اگر ائمه یک دانه برنج را هم از ما قبول کنند، ما ممنونیم. ما خادمیم ...

«نذری» - قسمت دوم

کارگزاری فارابی