بازنشسته بشیم، باز خرید نشیم

هفتاد و دو تن بودند، هفتاد و دو لشکر هم؛ هفتاد و دو مهر و ماه، هفتاد و دو اختر هم

بازنشسته بشیم، باز خرید نشیم

پرواز خارجی