نماهنگ | شهادت تدریجی

جانبازان در حقیقت شهیدان زنده‌یی هستند که خدای متعال این فرصت را به آنها داده که سالهایی از عمر خودشان را همراه با مجاهدت و آزمایشِ دشوار بگذرانند.

نماهنگ | شهادت تدریجی

کارگزاری فارابی