شلیک "موشک شفق" از بالگرد کبرا

تست "موشک شفق" از بالگرد کبرا

تست "موشک شفق" از بالگرد کبرا

کارگزاری فارابی