پس از آزادی فلسطین، سرنوشت یهودیان چه میشود؟!

پاسخ دقیق لیلی خالد را ببینید

پس از آزادی فلسطین، سرنوشت یهودیان چه میشود؟!

کارگزاری فارابی