سپاه چگونه از مقامات خارجی در ایران حفاظت می‌کند؟

فرمانده حفاظت سپاه، نحوه حفاظت از جان سران و مقامات عالی‌رتبه خارجی در ایران را تشریح کرد.

سپاه چگونه از مقامات خارجی در ایران حفاظت می‌کند؟

کارگزاری فارابی