یک معادله ساده

تقویت توان نظامی و اینکه چرا ایران تمرکز دفاعی خود را بر تولید موشک گذاشته است "یک معادله ساده" است که هر کسی میتواند آن را حل کند.

یک معادله ساده

کارگزاری فارابی