شایسته ترین زن مدافع حقوق زنان

حمایت از حقوق زنان بحث داغ و به روزی در بسیاری از کشورهای دنیاست اما وقتی بعضی جریانات خود را حامی حقوق زنان معرفی می کنند، ماجرا قدری مضحک و کمدی می شود.

شایسته ترین زن مدافع حقوق زنان

کارگزاری فارابی