این کشورها شما رو یاد چی میندازه؟

جامعه ایرانی دریافت‌های متفاوتی درباره کشورهای مختلف دارد که بخش زیادی از آن برخاسته رسانه‌ها است. گاهی اوقات این تصورات منطبق بر واقعیت و گاهی در تعارض است.

تدوین: یوسف بیابانی

کارگزاری فارابی