شما که غریبه نیستید؟

چرا وقتی افغانستانی ها را می‌بینیم، در همان ابتدا آنها را پس می‌زنیم؟

پرواز خارجی