چه کسی از حادثه تروریستی اهواز حمایت می‌کند؟

در روزهای محرم 1440، حادثه تروریستی اهواز داغی سنگین بر دل مردم ایران شد. حادثه تلخی که بنظر میرسد، مردم ایران هرگز مسببان آن را نخواهند بخشید.

پرواز خارجی