چرا نیروهای نظامی آمریکا از سوریه خارج شدند؟

چرا نیروهای نظامی آمریکا از سوریه خارج شدند؟

کارگزاری فارابی