ماهواره خوبه یا بده؟

در این ویدئو گپی کوتاه با مردم درباره خوبی ها و بدی های ماهواره زدیم.

پرواز خارجی