«حسِ پدری»

پدر شدن آغاز دورانی متفاوت برای یک مرد است. دورانی سرشار از زندگی، تعهد، دلبستگی و از همه مهمتر احساس مسئولیت در برابر عده ای که بیش از هر کسی قرار است به تو تکیه کنند.

.

پرواز خارجی