اختتامیه اولین سوگواره حریر سوخته

در اختتامیه اولین سوگواره حریر سوخته از برگزیدگان این سوگواره شعر فاطمی، تقدیر به عمل آمد.

پرواز خارجی