رونمایی از جدیدترین ترجمه شیخ حسین انصاریان بر اصول کافی

جدیدترین ترجمه شیخ حسین انصاریان بر کتاب اصوف کافیِ ثقه الاسلام کلینی رونمایی و از مترجم آن تقدیر شد.

.

پرواز خارجی