باید اتحاد اجتماعی را در سطوح بالا تقویت کنیم / یک جامعه شناس با تاکید بر اینکه میزان همبستگی مردم ایران در موقعیت ها و شرایط خاص ستودنی و زبانزد است، گفت: در سیل اخیر این نوع همبستگی از سوی مردم جامعه به عینه قابل مشاهده بود اما لازم است مولفه های تقویت همبستگی و اتحاد اجتماعی در جامعه جدید گرفته شود و این موضوع را بتوانیم در مراکز آموزشی نیز به نسل های جدید آموزش دهیم.

پرواز خارجی