موشن گرافیک | علت عصبانیت آمریکا از سپاه در جنگ اقتصادی چیست؟

رییس FATF درباره علت عصبانیت آمریکا از سپاه در جنگ اقتصادی که علیه ایران به راه انداخته می‌گوید.

پرواز خارجی