رادیوگرام | باید دست شماها را بوسید

نیروی انسانی یکی از بزرگترین ثروت های هر کشور است. تنها راه تقویت این ثروت عظیم حمایت از تولید داخلی است.

پرواز خارجی