راویان «متفاوتِ» سیل پل دختر

بعد از وقوع سیل در پلدختر گروه های زیادی از اقشار و ارگانها به مردم این منطقه در پاکسازی اماکن کمک می رسانند.

راویان «متفاوتِ» سیل پل دختر

پرواز خارجی