22 / 1

امین آهویی

این مسابقات برای ارزیابی آمادگی و مهارت شرکت کنندگان در تیراندازی و درگیری با اهداف در فواصل دور و نزدیک ، با فرصت و تصادمی ،در مواضع گوناگون در شرایطی نزدیک به صحنه نبرد طراحی و اجرا شد. این دوره از مسابقات در چند فصل و با تیراندازی دقت در فواصل ۱۰۰ و ۲۰۰ در وضعیت های ایستاده و نشسته و تیراندازی شبانه آغاز و در مرحله نهایی با تیراندازی تاکتیکال به کار خود پایان داد.این دوره با حضور ۱۰۰ نفر از بسیجیان آغاز و مرحله نهایی با ۲۰ شرکت کننده به اتمام رسید.

پرواز خارجی