22 / 1

غلامرضا احمدی

عَیدِماه در مازندران که به جشن مُردگان از آن، نام برده می شود در حقیقت، آئین و ارزشی مانا از نیاکان و پیشینیان این دیار است. مردم مازندران روز ۲۶ عید ماه طبری را که برابر ۲۸ تیرماه است، روز مردگان می دانند و هر سال در این روز،در مناطق روستایی استان مراسم ویژه ای بر پا میشودروستاهای مازندران از دیرباز رسم بر این است که مردم از چند روز مانده به ۲۶ عَید ماه مقدمات مراسم را تدارک می بینند و غذای مفصلی می پزند، شیرینی و میوه تهیه می کنند و صبح زود راهی زیارتگاه ها و گورستان ها می شوند .

پرواز خارجی