24 / 1

مسعود شهرستانی

وداع با پیکرمطهر امیر سرلشکر شهید حسین ادبیان عصر امروز شنبه ۲۹ تیر با حضوربا حضور فرماندهان ،همرزمان و مردم تهران در معراج الشهدا تهران برگزار شد.

پرواز خارجی