استعفای پوری حسینی تکذیب نشد/ "آقای حاشیه" بالاخره رفتنی شد؟

شواهد امر حکایت از استعفا و یا برکناری پوری حسینی از صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی دارد.

استعفای پوری حسینی تکذیب نشد/ "آقای حاشیه" بالاخره رفتنی شد؟