37 / 1

حسین ظهروند

دومین دوره جشنواره دانش و پژوهش نیروهای مسلح ( جشنواره امام علی ع) با حضور فرماندهان عالی رتبه نظامی در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد.

پرواز خارجی