آمریکا از ترس ایران مرکز فرماندهی مشترک عملیات‌های هوایی خود را از قطر خارج می کند.

پرواز خارجی