آیا آمریکا رو به افول است؟

دکتر جی.مایکل اسپرینگمن رئیس دفتر ویزای آمریکا در جده از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ و مولف کتاب "ویزا برای القائده" پاسخ می دهد.

پرواز خارجی