سهم ۷۵.۴ درصدی صنعت از اشتغال جدید ایجاده شده در روستاها + نمودار

هر چند بیش از نیمی از اشتغال روستایی در بخش کشاورزی است ولیکن بخش صنعت بیشترین سهم از اشتغال جدید روستایی (۷۵.۴ ) را به خود اختصاص داده است.