آمریکای زیبا-۱ | آمریکایی کُشی

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.

قسمت اول «آمریکایی کُشی»

پرواز خارجی