آمریکای زیبا-۴ | ایالات متحده فقر

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.

آمریکای زیبا-4 | ایالات متحده فقر

پرواز خارجی