آخر هفته و فیلم‌های سینمایی تلویزیون

آخر هفته و فیلم‌های سینمایی تلویزیون

تلویزیون برای آخر هفته، فیلم‌های سینمایی همچون "اجاره نشین‌ها"، "زاپاس"، "دختری با کفش‌های کتانی" و "فراری" را تدارک دیده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، فیلم‌هایسینماییوتلویزیونیوانیمیشن«مهرهسوخته»،«اجارهنشینها»،«منقهرماننیستم»،«حالامیبینی»،«سرزمینبادها»،«نامزدیطولانی»،«پیلهآهنی»،«سرآشپز»،«سرقتآمریکایی»،«زاپاس»،«شرلوکهولمز 1»،«منچهکسیهستم»،«زیبایبینظیر»،«بالها»،«آرزویبزرگ»،«کلووتئو»، «آلتینای»،«برگوباد»،«نبردخرگوشی»،«معلممراکوچککردم»،«مکالمه»،«کشتیآنجلیکا»،«مارکتوایندرجستجویطلا»،«دربست»،«پدرانوپسران»،«جیمدکمهولوکاسلوکوموتیوران»،«عشقمیراثیپایانناپذیر»،«سفربهکوهستان»و«بهگاتاکاخوشآمدید»،«عکسهایهالیسوود»،«دختریباکفشهایکتانی»،«اردوگاهروزانهپدر»،«گورو»،«امیدوآرزو»،«فراری»و«تنهامیانامواج»پنجشنبهوجمعه 21 و 22 آذرماهازشبکههایسیمارویآنتنمیرود.

اجاره‌نشین‌ها به روایت شبکه یک

فیلمسینمایی«مهرهسوخته»بهکارگردانیکانرالین،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 23 ازشبکهیکسیماپخشخواهدشد.دراینفیلمبابازیماریواسپیتیا،ولنکینومارچلامارخواهیمدید: رایلیکانرزازکارمندانباسابقهسازمانسیااست. اوکهمتوجهکارهایکثیفسازمانوشنودتلفنهاوکارگذاشتندوربیندرمنازلتعدادیازشهروندانمی‌شود،دستبهافشاگریزدهوباضبطویدئوییهمه‌چیزرااعترافمیکندوسازمانسیارادرموقعیتبسیارخطرناکیقرارمیدهد. مأمورانسازمانرایلیراتحتتعقیبقرارمیدهندورایلیبهناچارباکمکدوستشاستلابهکلمبیافرارکردهودرآنجابایکهویتجعلیساکنمیشود. نامزدرایلیبیلداناوانکهاوهمازمأمورانوکارمندانسیااست،باایناقدامرایلیازکاراخراجمیشود. داناوانبرایاثباتوفاداریخودبهسازمانسیابهکلمبیارفتهو ...

فیلمسینمایی«اجارهنشینها»بهکارگردانیداریوشمهرجویی،جمعه 22 آذرماهساعت 16 ازشبکهیکسیماپخشخواهدشد.درخلاصهداستانفیلمآمدهاست: یکآپارتماندرحاشیهشهرتهرانکهمالکشدرگذشته،بدونوارثماندهوادارهامورآپارتمانومستاجرهارامباشرمالکدرگذشته،کهخودنیزساکنهمینساختماناستبهعهدهگرفتهوقصدداردباهمکارییکمشاوراملاکمحلیملکراتصاحبکند. آپارتمانفرسودهونیازمندتعمیراتاساسیاستاماعباسآقانهخودوظیفهتعمیراترابهعهدهمیگیردونهبهدیگرساکناناجازهانجاماینکاررامیدهد. دراینساختمانهریکازساکنانبهدنبالبهکرسینشاندنحرفونظرخودندواینامکانتفاهمبرسرچگونگیتأمینهزینههایتعمیراتراازبینمیبرد،تااینکهعباسآقابهتوصیهمادرشمجلسشامیتدارکمیبیندومیپذیردکهبامشارکتهمهساکنانهزینهتعمیراتتأمینشود،امافردایآنروزاینتوافقباتوصیههایغلامترکهایبهعباسآقابرهممیخوردوکارتعمیراتساختمانهمچنانبرزمینمیماندتااینکه ...

مرحومعزتاللهانتظامی،اکبرعبدی،حسینسرشار،مرحومهحمیدهخیرآبادی،رضارویگریوایرجراددرفیلمسینمایی«اجارهنشینها»هنرنماییکردهاند.

نامزدی طولانی در شبکهدوسیما

فیلمتلویزیونی«منقهرماننیستم»بهکارگردانیمحسنتوکلی،پنجشنبه 21 آذرماهساعت‌‌8 ازشبکهدوسیماپخشمیشود.دراینفیلمخواهیمدید: دریکیازروستاها،پسرکیتوانستهگلۀگوسفندانراازچنگالگرگنجاتدهد. اینموضوعباعثشدهاسمپسرکبهعنوانیکقهرماندرروزنامههایشهرستانچاپشود. اینموضوعدربیناهالیرستمآبادنیزپیچیدهاست. ولهولهایدربینبچههایروستاافتادهتاباانجامیکعملقهرمانانهاسمشاندرروزنامۀشهرستانبهچاپبرسد. همزمانبااینموضوعپیداشدنِپیکرِنیمهجانِیکیازاهالیدرکنارچالهایکندهشده،شایعۀبودنگنجدرروستارادربیناهالیبهوجودآوردهاست. داستانعملقهرمانانۀبچههایروستاویافتنگنجخیالیتوسطبزرگترهادرهمتنیدهمیشود. حسنقهرماناصلیقصهکهکودکیبیشنیست،برایقهرمانشدندستبهکارهایمختلفیمیزند ...

امیررضامحمدی،محمدعلیمیلانلو،سجادهنرمندوحسینعاملقناددراینفیلمبازیکردهاند.

فیلمسینمایی«حالامیبینی»بهکارگردانیجانامچو،جمعه 22 آذرماهساعت 30 دقیقهبامدادازشبکهدوسیماپخشمیشود.دراینفیلمبابازیبابیکوهن،الکسکرتزمنوروبرتواورسیخواهیمدید: چهارشعبدهبازاصلییکسالپسازاتفاقاتبهوجودآمدهودستبهسرکردنپلیسومحبوبیتیکهنزدمردمبهدستآوردهبودندتصمیممیگیرندبازهمبهصحنهبازگردند،امانمایشیکهاینچهارنفربرایبازگشتشانتدارکدیدهبودندتوسطیکهکرونابغۀتکنولوژیبههممی‌ریزد. درادامهوالتراینچهارشعبدهبازرامجاببههمکاریدریکسرقتبزرگمیکند؛سرقتیکهبهاینراحتیهاشدنینیستو ...

انیمیشنسینمایی«سرزمینبادها»بهکارگردانیسرجیومانفیو،جمعه 22 آذرماهساعت 8 ازشبکهدوسیماپخشخواهدشد.دراینانیمیشنخواهیمدید: مادامکلاغوویچباربودنچرختولیدبادتصمیمداردسرزمینبادهارانابودکند،وراهرابرایرسیدنبهاهدافنادرستخودهموارکند. قهرمانانماباکمکهممیخواهندجلویاورابگیرندو ...

فیلمسینمایی«نامزدیطولانی»بهکارگردانیتاکاهیسازیزه،جمعه 22 آذرماهساعت 17:30 ازشبکهدوسیماپخشخواهدشد.داستاناینفیلمبابازیتائوتسوچیا،کانجیفوروتاچیوکنتاهامانودربارهساشیومایی،پسرودخترجوانیاستکهپسازدیداریکوتاهبههمعلاقهمندشدهونامزدمیشوند. درحالیکهآنهاخودرابرایمراسمازدواجآمادهمیکنند،ماییدچارتشنجیشدیدشدهوبهکمافرومیرود. ماییبیشازیکسالدرکمامیمانندوخانوادهاشازساشیمیخواهندکهبهدنبالزندگیاشبرود،اماساشینمیپذیردوبهمراقبتازماییادامهمی‌دهدتااینکهاوبههوشمیآید. ماییپسازبههوشآمدنبهلحاظحرکتیوذهنیدچارمشکلاتزیادیشدهاستاماساشیبههمراهخانوادهماییسالهابرایبهبودیاوتلاشمیکنند. پسازمدتیساشیدرمییابدکهماییقادرنیستاورابهیادآورد،بههمیندلیلبرایآنکهاورااذیتنکند،ازاوفاصلهمیگیرد ...

سرآشپز بهشبکهسهمی‌آید

فیلمتلویزیونی«پیلهآهنی»بهکارگردانیآرمینایثاریان،پنجشنبه21 آذرماهساعت 10 ازشبکهسهسیماپخشمیشود.دراینفیلمخواهیددید: سرگردصداقتافسرپلیسراهوراستکهمتوجهمفقودشدنیکماشیندرجادهمیشودوهمینآغازماجراییپرفرازونشیباست. رضاومریمزنوشوهریکهبهخاطرلجبازیبایکدیگرقصدجداشدنازهمرادارندبرایبرگرداندندخترشانازمنزلمادربزرگشراهیشمالمیشوند. دربینراهطبقمعمولآنهابایکدیگربگومگومیکنندوازسرلجبازیموبایلهایهمرابهبیرونپرتابمیکنند. رضاکهعصبانیمیشودجلوییکنیسانمیپیچدواوراازجادهمنحرفمیکند. رانندهنیسانکهصاحبیکتعمیرگاهاستوباپسرشراهیمنزلاستازکاراوخشمگینشدهوهمینکارراباانهامی‌کندکهمنجربهپرتابشدنماشینآنهابهتهدرهمیشود ...

سعیدچنگیزیان،توماجدانشبهزادیومحمدربانیدرفیلمتلویزیونی«پیلهآهنی»بازیکردهاند.

فیلمسینمایی«سرآشپز»بهکارگردانیراجامنون،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 16 ازشبکهسهسیماپخشخواهدشد.دراینفیلمبابازیسیفعلیخان،پادماپریاودانیسکارتیکخواهیددید: راشانازکودکیدرآرزویسرآشپزشدناستوبعدازسالهاسختیوکارگریبهآرزویخودمیرسدامااوهنوزراضینیستوبرایپیشرفتکاریباوجودداشتنیکپسرکوچک،ازهمسرشجداشدهودریکرستورانآمریکاییمشغولبهکاراست. اماپسازسالهاهنوزبهآرامشوشرایطدلخواهشنرسیدهاستوبهدلیلتفاوتهایفرهنگیبارهاوبارهابامشتریهاوهمکارانشدرگیرشدهتااینکهصاحبرستوراناورااخراجمیکند. راشانبرایاستراحتوسرزدنبهپسرشبههندوستانبرمیگرددوبهپیشنهادهمسرسابقشتصمیممیگیردتاپیداکردنیکشغلجدیددرخارجازکشور،درهمانهندوستانبرروییکرستورانسیارکارکند. اودرابتدامخالفاستواینکاررادرشأنخودنمیداندامابالاخرهبااصرارپسرشودیگراناینکارراقبولمیکند. اویکاتوبوسکهنهراتعمیرمیکندوآنرابهیکرستورانزیبایسیارتبدیلمیکند. همسرسابقراشانهمقصدداردبایکیازمردهایپولدارفامیلازدواجکندوهمینموضوعباعثشدهراشانکارشرابررویرستورانسیارجدیبگیردتاشایدبتواندتوجههمسرسابقشرادوبارهبهسمتخودجلبکندکه ...

فیلمسینمایی«سرقتآمریکایی»بهکارگردانیبارتلایتون،جمعه 22آذرماهساعت 30 دقیقهبامدادازشبکهسهسیماپخشمیشود.دراینفیلمبابازیاستنتسرریهاردووارنلیپکاخواهیددید: استنسرپسرجوانیاستکهبهتازگیوارددانشگاهشدهاست. اوصاحبیکخانوادهبسیارخونگرموصمیمیاستوبهشدتبهخانوادهخودعلاقمنداست. روزیاودریکیازجلساتبازدیدازیککتابخانهقدیمیباکتابیمواجهمیشودکهمتصدیکتابخانهآنراگرانترینکتابهنریحالحاضردرجهانمعرفیمیکند. اونیزدرملاقاتبادوستشوارنماجرایکتابرابرایشتعریفمیکند. وارننیزباشنیدناینخبرنقشهسرقتکتاب،همانندصاعقهایبهذهنشخطورمیکندکه ...

فیلمسینمایی«زاپاس»بهکارگردانیبرزونیکنژاد،جمعه 22 آذرماهساعت 14:30 ازشبکهسهسیماپخشمیشود.درخلاصهداستانفیلمآمدهاست: یکتیمفوتبالکهدردستهسومکشورفعالیتمیکردهاستبهدستهدومصعودمیکند،سعیددراینراهدرآخرینلحظاتبازیاخردچارمصدومیتپامیشودوسلامتیاشبهخطرمیافتد. مربیتیمشوهرخالهاوبهنامداووداست،داوودودخترخالهاشنعنانامزدندامابعدازایناتفاقداوودباازدواجآنهامخالفتمیکند ...

درفیلمسینمایی«زاپاس»؛امیرجعفری،ریمارامینفر،احمدمهرانفروشبنممقدمینقشآفرینیکردهاند.

فیلمسینمایی«شرلوکهولمز 1»بهکارگردانیآندریکاوان،جمعه 22 آذرماهساعت 19 ازشبکهسهسیماپخشمیشود.دراینفیلمبابازیایگورپیترکو،آندریپانولیانکاگریوخواهیددید: دراواخرقرننوزدهمدکترواتسونکهدکترارتشبودهبهعلتجراحتیکهدرپایشایجادشدهپیشازموعدبازنشستهمیشود. اوبراثرتصادفدرخیابانشاهدکشتهشدنمردیجواناستکهظاهراًباکالسکهتصادفکرده،ولیکاراگاهمعروفشرلوکهلمزدرصحنهحاضرشدهومعتقداستکهمردعابرعمدابهقتلرسیدهوبهوسیلهیکشیآهنیمضروبوکشتهشده. آندوبرایاظهارشهادتبهادارهپلیسرفتهواینسرآغازهمکاریآندوبرایپیداکردنقاتلمیشود. هولمزبهواتسونکهجاییرادرلندننداردپیشنهادمیدهدکهبااودرآپارتمانشهمخانهشودکه ...

زیبای بی‌نظیر درشبکهچهارسیما

فیلمسینماییجدید«منچهکسیهستم»بهکارگردانیبارانبوادار،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 20:30 ازشبکهچهارسیمارویآنتنمیرود.دراینفیلمبابازیتامشیلینگ،الیاسمبارکوهاناهرتسشپرونگخواهیمدید: بنجامین،یکجوانآلمانیونابغهکامپیوتر است،دردورانمدرسهمنزویوخجالتیبودهوهیچدوستینداشتهوازخانوادهایازهمپاشیدهوبامادربزرگشزندگیمیکند. هکرمعروفیبهنامامآرایکسکهتحتتعقیبپلیساست،الگویبنیامینبرایکارهایبعدیشقرارگرفتهاست. بنیامینبههمراهسهنفردیگریکگروههکریتشکیلمیدهند. آنهامیخواهندجاییبرایخوددرمیانهکرهابازکنندوبهامآرایکسنزدیکشوند. آنهابهدستورامآرایکسواردسیستمامنیتیپلیسمیشوند اما بعدمتوجهمیشونداینیکتلهبوده. بنیامینشناساییشدهودستگیرمیشود ...

فیلمسینماییجدید«زیبایبینظیر»بهکارگردانیسیمونابود،جمعه 22 آذرماهساعت 20:30 ازشبکهچهاررویآنتنمیرود.درخلاصهداستانفیلمبابازیجسیکابراونفیندلیوجرمیاروینآمدهاست: بلادخترجوانیاستکهدرکتابخانهکارمیکندوازگلوگیاهمیترسدوآرزویشایناستکهنویسندهکتابکودکانشود. درهمسایگیاوپیرمردبداخلاقیاستکهبهدلیلاینکهبلابهباغچهخانهاشرسیدگینمیکندازاوبسیارعصبانیاست. اماصاحبخانهبهبلایکماهزمانمیدهدتاباغچهرامرتبکند. بلاچارهاینداردکهباغچهرامرتبکندودرهمینشرایطارتباطصمیمانهایبینبلاوپیرمردهمسایهشکلمیگیرد. بلادرهمینحینمشغولنوشتنکتابشاستکه ...

آرزوی بزرگ در شبکهپنجسیما

انیمیشنسینمایی«بالها»بهکارگردانیالگالاپاتو،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 13:30 ازشبکهپنجسیماپخشمیشود.دراینانیمیشنخواهیمدید:چندهفتهقبلازبرگزارییکرقابتنمایشهواپیماییبزرگ،ایسقبولمیکندتادراینمسابقهشرکتکندتابهیکقهرمانتبدیلشودو...

فیلمسینمایی«آرزویبزرگ»بهکارگردانیتاکائوکاتو،جمعه 22 آذرماهساعت 9 ازشبکهپنجپخشمیشود.درخلاصهداستانفیلمبابازیماتاکوکومای،شوتاروموریکوبووشانسوکهساکایاآمدهاست: پسریبهنامگورودوستداردکهدرمسابقاتبیسبالعنوانقهرمانیبگیرد،پدرشهمازبازیکنانبیسبالاست،ولیبهشهرجدیدیمنتقلمیشوندودرتیمهایجدیدیعضومیشوند. گوروبرایقهرمانشدنتیمشتمامسعیشرامیکندونهایتاًتیمشرابهاینموفقیتمیرساند؛اما ...

فیلمسینمایی«کلووتئو»بهکارگردانیانزساندز،جمعه 22 آذرماهساعت 13:30 ازشبکهپنجپخشمیشود.دراینفیلمبابازیتئواکوماک،داکوتاجانسونواشلیاسپرینگرخواهیمدید: تئومردیاستکهدوستانشدرقطبشمالبهاوگوشزدمیکنندکهزمیندراثرکارهاییکهانسانهامیکنندازقبیلساختنآسمانخراشهاوبهرهبرداریهایبیرویهازمنابعطبیعیوساختنبیرویهخودرودرحالگرمشدناستواینمیتواندباعثذوبشدنیخهایقطبشمالگردد. آنهاتئورامامورمینمایندکهبهشهربرودوپیامشانرابهرهبرانآنهابرساند . تئودرشهربادختربیخانمانیبهنامکلوودوستانشتایلروسوئیتآشنامیشود. آنهاسعیمیکنندکهبهتئوکمککنندواورابهسازمانمللمیبرندولی ...

فیلم‌های شبکهشما

فیلمتلویزیونی«آلتینای»بهکارگردانیشاهینباباپور،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 23 ازشبکهشماپخشخواهدشد.دراینفیلمخواهیمدید: ایلترکمنبهاسبیعلاقهخاصیدارندکهجزءاسبهایاصیلترکمناست،شخصیبهدزدیاسبرویمیآوردوتوسطیکیازافرادایلکشتهمیشود. همزمانبرایدیهمقتولبایدقالیدورومحصولایلبافتهشودکهتوسطافرادیخرابمیشودتاایلفردقاتلمجبوربهفروشاسباصیلونابترکمنشوندتادیهپرداختشود،یکفردخارجیهمبرایخریداسبپیشنهادپولزیادیدادهامادخترصاحباسبراضیبهفروشنمیشود،ودریکشبکهرئیسایلفریبخارجیهارامیخورد،آنهااسبرامیدزدندومیبرندوایلبرایپیداکردناسبآنهاراتعقیبمیکندو ...کاظمهژیرآزاد،مهدیصباغیومحسنآفتابسواردرفیلمتلویزیونی«آلتینای»هنرنماییکردهاند.

فیلمتلویزیونی«برگوباد»بهکارگردانیجوادافشار،جمعه 22 آذرماهساعت 13:30 ازشبکهشماپخشخواهدشد. در خلاصهداستانآمدهاست: دختریکهدرایامنامزدیبهسرمیبرد،باافتادندرختفلجمیشودوویلچرنشینمیگردد. تازهدامادکهدردورانسربازیاست،نمیتواندبااینشرایطکناربیایدومداومباخودشکلنجارمیرودکهجداشودیابااینرنجتمامنشدنیکناربیاید. نقطهعطفماجرا،افشایاینحقیقتاستکههمسربراینجاتخواهراوخودشرادرگیرماجراکردهوبهقیمتنجاتوسلامتخواهر،اینکفلجگشته. دامادکهاینایثاررادرمییابد ...

وحیدرهبانی،نیلوفرپوراحمدیوقدرتاللهصالحیدرفیلمتلویزیونی«برگوباد»بازیکردهاند.

نبرد خرگوشی درشبکهامید

انیمیشنسینمایی«نبردخرگوشی»بهکارگردانیویلگلوک،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 18 ازشبکهامیدپخشخواهدشد.دراینانیمیشنخواهیمدید:یکخرگوشسرکشوبازیگوشبهاسمپیتردرتلاشاستتادزدکیواردباغسبزیجاتیککشاورزشود. اما ...

فیلمسینمایی«معلممراکوچککردم»بهکارگردانیسیونیولتروالت،جمعه 22 آذرماهساعت 18 ازشبکهامیدپخشخواهدشد.دراینفیلمبابازیسابینلودینگ،آنجاکلینگواسکارکیمارخواهیمدید: پسریکهتازهبهمدرسهجدیدرفتهاستمیفهمدکهمعلمشانکوچکشدهاستوازطرفیهیاتمدیرهقصدخرابکردنمدرسهراداردوویبایدبتوانددرمدت 24 ساعتدوبارهخانممعلمرابهحالتقبلیبرگرداندتا ...

کشتی آنجلیکا درشبکهافق

فیلمسینمایی«مکالمه»بهکارگردانیفرانسیسفوردکاپولا،جمعه 22 آذرماهساعت 10 ازشبکهافقپخشخواهدشد.درخلاصهداستانفیلمبابازیجینهکمنوجانکازالخواهیددید: ریکاولیکجاسوسخصوصیاستودرکارخودشیکنابغهومنحصربهفرداست. ویمردیتنهاستوازاینکهبارهابهخاطرفروشاطلاعاتافرادبیگناهباعثکشتهشدنآنهاشدهدارایعذابوجداناست. درپرونده­یجدیدشاومکالمهیزوججوانیراکهدرمیدانیشلوغدرسانفرانسیسکودرحالقدمزدنهستندضبطمیکند. ویدرطولفیلمبارهاوبارهااینمکالمهراگوشمیکندومتوجهخطریمیشودکهآنزوججوانراتهدیدمیکند. ویتصمیممیگیردکهتحویلنوارهارابهتعویقبیندازدیااصلاًازدادنآنهاخودداریکندولیرییس (رابرتدووال) باحقهایقدیمینوارهاراازویمیدزدد....

فیلمسینمایی«کشتیآنجلیکا»بهکارگردانیمحمدبزرگنیا،جمعه 22 آذرماهساعت 18:30 ازشبکهافقپخشخواهدشد.دراینفیلمخواهیمدید: سالهاپیش،یککشتیبهنامآنجلیکاحاویمقدارزیادیطلادرخلیجفارسغرقشدهاست. احمدبیکمردیازاهالیشیرازاستکهپسازسالهازندگیوکاردرهندوستان،نقشهایازمحلغرقشدنکشتیدرخلیجفارسبهدستآوردهوبراییافتنآنبهایرانبازمیگردد. ازآنجاکهآمادهکردنیککشتیورفتنبهدنبالیافتنگنج،هزینهزیادیدارد،احمدبیکنزدحاکمشیرازرفتهازاودرازایتقسیمگنج،کمکمیخواهد. حاکمنیزکهفردبدجنسیاست،قبولکردهوپسرخودرابههمراهاحمدبیکراهیمیسازد. پسازطیمسافتیزیادوباگذشتچندروز،احمدبیکوگروههمراهبهمحلاحتمالیغرقشدنکشتیمیرسند،اما ...

درفیلمسینمایی«کشتیآنجلیکا»؛داریوشارجمند،عزتالهانتظامی،مهدیفتحی،مجیدمظفری،آتیلاپسیانی،پرویزپورحسینی،جمشیدجهانزاده،کتایونریاحینقشآفرینیکردهاند.

فیلم‌های شبکهنمایش

فیلمهایسینماییوتلویزیونی«مارکتوایندرجستجویطلا»،«دربست»بهکارگردانیعلیخامهپرستفرد،«پدرانوپسران»،«جیمدکمهولوکاسلوکوموتیوران»،«عشقمیراثیپایانناپذیر»،«سفربهکوهستان»و«بهگاتاکاخوشآمدید»پنجشنبه 21 آذرماهساعت 11، 13، 15، 17، 19، 21 و 23 ازشبکهنمایشرویآنتنمیرود.

فیلمهایسینماییوتلویزیونی«عکسهایهالیسوود»،«دختریباکفشهایکتانی»بهکارگردانیرسولصدرعاملی،«اردوگاهروزانهپدر»،«گورو»،«امیدوآرزو»،«فراری»و«تنهامیانامواج»جمعه 22 آذرماهساعت 11، 13، 15، 17، 19، 21 و 23 ازشبکهنمایشپخشمیشود.

انتهایپیام /

 

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی